Gezondheidsnieuws

medisch nieuws

Regelmatig krijg ik, huisarts, verzoeken van eigen en mij onbekende patiënten voor het verrichten van een rijbewijskeuring. Ik heb begrepen dat dit inmiddels mag. Klopt dat? Mag ik ook informatie verstrekken aan het CBR over mijn patiënten?

Advies

Het is behandelend artsen niet toegestaan om eigen patiënten te beoordelen op verzoek van een ander, zoals het CBR. U moet het uitvoeren van een rijbewijskeuring overlaten aan een onafhankelijke, deskundige arts. Wel mag u over een eigen patiënt, op basis van gerichte vragen en met uitdrukkelijke toestemming, feitelijke informatie verstrekken aan de medisch adviseur van het CBR.

bron: KNMG

 

Generieke geneesmiddelen

De zorgverzekeringswet uit 2005 heeft het mogelijk gemaakt dat de verzekeraar slechts enkele geneesmiddelen per indicatie vergoedt. Verzekeraars hebben met geneesmiddelenfabrikanten van generieke geneesmiddelen scherpe prijsafspraken gemaakt. De apotheker is verplicht dat middel af te leveren aan patiënten. Dit levert de zorg in Nederland een aanzienlijke kostenbesparing op. Zowel uw apotheker als uw huisarts merken dat het veel onduidelijkheid geeft met name bij u als patiënt.

Hieronder volgt een korte uitleg:

De generieke middelen (stofnaam van de werkzame stof) worden wat betreft samenstelling en bereiding, even zwaar beoordeeld als de spécialités (merkgeneesmiddelen). Dit houdt in dat er geen verschillen zijn in de hoeveelheid geneesmiddel die in het lichaam opgenomen wordt en de snelheid waarmee dat gebeurt. Hierin worden de generieke middelen steeds vergeleken met het originele merk geneesmiddel.

De werkzame bestanddelen van de producten zijn hetzelfde maar de hulpstoffen kunnen enigszins verschillen. De in Europa geregistreerde generieke geneesmiddelen zijn gelijkwaardig aan spécialités. Daarmee zijn deze middelen onderling uitwisselbaar.

Alleen als er medisch aantoonbaar een allergische reactie is opgetreden op een geneesmiddel, kan de (huis)arts het medisch noodzakelijk achten dat een bepaald geneesmiddel wordt afgeleverd door de apotheek. Hiervoor zijn de voorwaarden strikt bepaald door de zorgverzekeraar. Ervaren verschillen in werkzaamheid zijn geen medische reden om het recept van de notitie "medische noodzaak" te voorzien. Als u toch een spécialité wilt blijven gebruiken kan dat in overleg met uw apotheker, maar zal de zorgverzekeraar het medicijn niet vergoeden en zijn de kosten voor eigen rekening.

De huisartsen van De Zorghoek Bergschenhoek

M. van Smaalen

M. Prins

A. Bleuzé

P. Krastman

 

NZa: verwijzing huisarts meestal niet nodig bij doorlopende zorg specialist

Veel patiënten met een bekende en/of chronische aandoening horen in het ziekenhuis dat een nieuwe verwijzing van de huisarts nodig is als ze langer dan een jaar niet bij de specialist zijn geweest. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geeft echter aan dat nieuwe verwijzingen overbodig zijn, op enkele uitzonderingen na.

Zolang een medisch specialist een patiënt structureel laat terugkomen, is volgens de NZa geen nieuwe verwijzing nodig van een eerstelijnszorgaanbieder. Daarnaast hebben verwijzingen in principe geen ‘houdbaarheidsdatum.’

Wel een nieuwe verwijzing nodig

Uitzonderingen zijn verwijzingen waarbij de termijn duidelijk is aangegeven en/of gevallen waarbij de zorgverzekeraar voorwaarden aan de verwijzing heeft gekoppeld. Ook voor patiënten die uitbehandeld zijn of van wie het onduidelijk is of degene nog terug komt, is volgens de NZa een nieuwe verwijzing nodig.

Medische verklaringen

Het komt steeds vaker voor dat allerlei instanties om een medische verklaring vragen.

Indien u patiënt bent bij onze praktijk mogen wij op grond van de regels van de KNMG - de beroepsorganisatie voor artsen - geen schriftelijke of mondelinge medische verklaringen afleggen over uw gezondheid, ziekte, invaliditeit of arbeidsongeschiktheid. Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts d.w.z. een arts waarbij u niet onder behandeling bent. De twee belangrijkste redenen hiervoor zijn dat uw huisarts zich dient te concentreren op uw behandeling en een goede vertrouwensrelatie met u moet kunnen opbouwen. In dit kader past niet dat uw huisarts in een belangenconflict betrokken raakt. Daarnaast kan uw huisarts niet altijd beoordelen wat precies de criteria zijn voor bijvoorbeeld een oordeel over uw arbeidsongeschiktheid.

Meer informatie over medische verklaringen vindt u hier.

Mocht een vragende instantie toch medische informatie nodig hebben, dan kunnen zij een onafhankelijk arts aanwijzen of door hun medisch adviseur informatie laten opvragen. Wel mag uw eigen huisarts op uw verzoek aan andere artsen of instanties informatie verschaffen uit uw medische dossier. Dit gebeurt uiteraard alleen als u daarvoor toestemming heeft gegeven en een schriftelijk verzoek daartoe heeft ingediend bij uw huisarts. Er zijn kosten verbonden aan deze informatieverstrekking. Wij verzoeken u uw verzoek tijdig te doen, houdt u rekening met een termijn van beantwoording van drie weken.

Bevolkingsonderzoek darmkanker
Het bevolkingsonderzoek darmkanker start in september 2013.
Het onderzoek wordt stapsgewijs ingevoerd. In 2019 zal het bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland volledig draaien.

Icon Thuisarts.nl

Wat kan thuisarts.nl voor u betekenen? Op thuisarts.nl vindt u betrouwbare en begrijpelijke informatie over gezondheid en ziekten. Naast onze eigen website kunt u nu dus eveneens betrouwbare informatie vinden bij thuisarts.nl. Het is een initiatief van het NHG (Nederlandse Huisartsen Genootschap) en is in samenwerking met de Nederlandse huisartsen ontwikkeld. Bezoek website

Icon Doe de diabetes risicotest

Wanneer uit de DIABETES-test blijkt dat u een verhoogd risico op suikerziekte heeft, neem dan contact op met de doktersassistente van uw praktijk om de test te bespreken met de huisarts of praktijkondersteuner. Bezoek website

Icon Doe de COPD risicotest

Wanneer uit de COPD-test blijkt dat u een verhoogd risico op de longziekte COPD heeft, neem dan contact op met de doktersassistente van uw praktijk om de test te bespreken met de huisarts of praktijkondersteuner. Bezoek website

Icon Toestemming uitwisseling medische gegevens

Uw zorgverlener stelt uw medische gegevens alleen elektronisch beschikbaar aan andere zorgverleners als u hem daarvoor toestemming geeft. In onderstaande brochure kunt u meer lezen over de voordelen van gegevensuitwisseling. Middels het toestemmingsformulier kunt u kenbaar maken wel of geen toestemming te geven voor de uitwisseling van uw medische gegevens. U kunt het toestemmingsformulier hier downloaden en afgeven op de huisartsenpraktijk.